Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.