Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1362/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-10-12 09:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1361/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-10-12 08:27:52 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-11 15:14:30 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-11 15:13:04 edycja dokumentu
LV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 15:06:26 dodanie dokumentu
LV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 15:04:24 dodanie dokumentu
LIV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 15:03:17 usunięcie dokument
rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 11:24:31 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 11:23:47 usunięcie dokument
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 11:23:43 usunięcie dokument
Uchwała Nr LIV/323/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:07:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/322/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:06:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/322/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:06:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:06:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:05:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:05:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 10:04:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/325/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:48:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:43:54 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 3 października 2018r. Bernard Zonenberg 2018-10-11 09:38:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/323/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:36:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/322/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:36:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/321/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:34:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/320/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:32:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/319/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/208/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:28:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/318/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/317/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:13:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/316/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:10:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/315/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:09:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/314/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:08:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/313/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc i ustalenia zasad jej poboru Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:05:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:03:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:01:20 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym "Witold" w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Łukasz Napierała 2018-10-10 13:24:34 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1345/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 17:22:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Łukasz Napierała 2018-10-09 16:33:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:28:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1354/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:27:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1319/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-09 16:24:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1360/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:17:53 dodanie dokumentu