Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program "Ciepłe Mieszkanie"

                                                                                                   

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przedsięwzięcia realizowane przez właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości w ramach Programu będą dofinansowywane ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Pompa ciepła powietrze / woda;
 • Pompa ciepła powietrze / powietrze;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;  
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie poniższych prac:

 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej;
 • Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym;
 • Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym;
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • Dokumentacja projektowa.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

1) Beneficjent końcowy uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
Dotacja do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego17 do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dotacja do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Okres kwalifikowalności kosztów:
1) rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane, niemniej jednak zakup nowego źródła ciepła obligatoryjnie wchodzi w katalog kosztów kwalifikowanych.
2) zakończenie przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę rozumiane jest jako rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) i może nastąpić nie później niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez Wnioskodawcę (Beneficjenta końcowego) z Gminą, jednak nie później niż do 31.10.2024 r.
 

Sposób i termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać na określonym w Regulaminie naboru formularzu w terminie od wniosku: 28.04.2023 r. 30.11.2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce, lub w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Boguszów – Gorce (ePUAP): (/umboguszowgorce/skrytka)

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:
- Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
- Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
- Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
- Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, tel. kont., e-mail pełnomocnika (jeśli dotyczy).
- Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
- Numer rachunku bankowego.
- Numer księgi wieczystej, powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
- Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
- Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
- W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
- Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Kontakt:

Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Plac Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszów - Gorce

tel. 74 8449 311 wew 75 oraz 59, pok. 209
e-mail: cm@boguszow-gorce.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 05_05_2023_12_00_56_Wniosek o dofinansowanie.pdf (PDF, 239.99Kb) 2023-05-05 12:00:56 185 razy
2 05_05_2023_12_00_56_Wniosek o dofinansowanie.docx (DOCX, 133.13Kb) 2023-05-05 12:00:56 88 razy
3 oświadczenie wnioskodawcy.docx (DOCX, 113.10Kb) 2023-05-02 10:17:46 91 razy
4 instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf (PDF, 105.15Kb) 2023-05-02 10:17:46 89 razy
5 Wniosek o płatność.pdf (PDF, 141.83Kb) 2023-05-02 10:16:49 87 razy
6 Wniosek o płatność.docx (DOCX, 68.24Kb) 2023-05-02 10:16:49 77 razy
7 Protokół odbioru robót.pdf (PDF, 190.75Kb) 2023-05-02 10:16:49 87 razy
8 Protokół odbioru robót.docx (DOCX, 117.62Kb) 2023-05-02 10:16:49 77 razy
9 oświadczenie wnioskodawcy.pdf (PDF, 194.54Kb) 2023-05-02 10:16:49 95 razy
10 pełnomocnictwo.pdf (PDF, 143.64Kb) 2023-05-02 10:12:12 79 razy
11 oświadczenie współmałżonka.pdf (PDF, 160.74Kb) 2023-05-02 10:12:12 90 razy
12 oświadczenie współwłaścicieli.pdf (PDF, 152.26Kb) 2023-05-02 10:12:12 79 razy
13 instrukcja wypełniania wniosku dofinansowanie.pdf (PDF, 203.29Kb) 2023-05-02 10:12:12 84 razy
14 Projekt umowy_o_dofinansowanie_z_beneficjentem.pdf (PDF, 144.19Kb) 2023-05-02 10:12:12 82 razy
15 Ogłoszenie o naborze.pdf (PDF, 148.02Kb) 2023-05-02 10:10:50 86 razy
16 Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu.pdf (PDF, 1.44Mb) 2023-05-02 10:10:50 115 razy
17 Regulamin naboru.pdf (PDF, 132.70Kb) 2023-05-02 10:10:50 88 razy
18 Wniosek o dofinansowanie.pdf (, 235.63Kb) 2023-05-02 10:10:50 16 razy
19 Wniosek o dofinansowanie.docx (, 133.07Kb) 2023-05-02 10:10:50 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Grzesiak 02-05-2023 10:10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Grzesiak 28-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Grzesiak 05-05-2023 12:00:56