Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program "Ciepłe mieszkanie"- nabór II

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie
na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Boguszów – Gorce

w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 

Termin naboru (składania) wniosku: 18.03.2024 r. 30.06.2024 r.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przedsięwzięcia realizowane przez właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości w ramach Programu będą dofinansowywane ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Pompa ciepła powietrze / woda;
 • Pompa ciepła powietrze / powietrze;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;  
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie poniższych prac:

 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej;
 • Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym;
 • Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym;
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • Dokumentacja projektowa.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

1) Beneficjent końcowy uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
Dotacja do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego17 do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dotacja do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Okres kwalifikowalności kosztów:
1) rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie z Gminą.
2) zakończenie przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę rozumiane jest jako rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) i może nastąpić od dnia podpisania umowy przez Wnioskodawcę (Beneficjenta końcowego) z Gminą, jednak nie później niż do 31.10.2024 r.

UWAGA – WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej z Gminą Boguszów – Gorce.

 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.

 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.

 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.

 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.

 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.

 • Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zadań objętych niniejszym Programem. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów.

Sposób i termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać na określonym w Regulaminie naboru formularzu w terminie od wniosku: 18.03.2024 do 30.06.2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce, lub w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Boguszów – Gorce (ePUAP): (/umboguszowgorce/skrytka)

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:
- Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
- Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
- Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
- Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, tel. kont., e-mail pełnomocnika (jeśli dotyczy).
- Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
- Numer rachunku bankowego.
- Numer księgi wieczystej, powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
- Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
- Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
- W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
- Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Zarządzenie nr 2024/2023 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Kontakt:

Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Plac Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszów - Gorce

tel. 74 8449 311 wew 75 oraz 59, pok. 209
e-mail: cm@boguszow-gorce.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 18_03_2024_09_30_03_Załącznik nr 1 do wniosku o płatnosc Protokół odbioru roboót.pdf (PDF, 190.30Kb) 2024-03-18 09:30:03 49 razy
2 Załącznik nr 1 do wniosku o płatnosc Protokół odbioru roboót.docx (DOCX, 117.59Kb) 2024-03-18 09:30:03 48 razy
3 Załącznik nr 4 umowy_o_dofinansowanie_z_beneficjentem.pdf (PDF, 143.66Kb) 2024-03-18 09:27:47 56 razy
4 Załącznik nr 5 Wniosek o płatność.pdf (PDF, 141.84Kb) 2024-03-18 09:27:47 39 razy
5 Załącznik nr 5 Wniosek o płatność.docx (DOCX, 68.78Kb) 2024-03-18 09:27:47 52 razy
6 instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf (PDF, 150.45Kb) 2024-03-18 09:27:47 50 razy
7 Załącznik nr 1 do wniosku o płatnosc Protokół odbioru roboót.pdf (, 190.00Kb) 2024-03-18 09:27:47 0 razy
8 Załącznik nr 3 Wniosek o dofinansowanie -edytowalny.docx (DOCX, 135.19Kb) 2024-03-18 09:25:21 76 razy
9 instrukcja wypełniania wniosku.pdf (PDF, 203.30Kb) 2024-03-18 09:25:21 67 razy
10 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie_pełnomocnictwo.pdf (PDF, 143.64Kb) 2024-03-18 09:25:21 49 razy
11 Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowaniem oświadczenie współmałżonka.pdf (PDF, 160.75Kb) 2024-03-18 09:25:21 21 razy
12 Załącznik nr 3 oświadczenie współwłaścicieli.pdf (PDF, 152.29Kb) 2024-03-18 09:25:21 21 razy
13 Załącznik nr 1 Ogłoszenie o naborze.pdf (PDF, 147.94Kb) 2024-03-18 09:22:44 44 razy
14 Załącznik nr 2 Regulamin naboru.odt (ODT, 90.37Kb) 2024-03-18 09:22:44 49 razy
15 2a załącznik_1 do Regulaminu lista sprawdzająca.pdf (PDF, 121.46Kb) 2024-03-18 09:22:44 33 razy
16 Zalacznik_1_do_ogloszenia_Programu_Priorytetowego_Cieple_Mieszkanie_-_wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf (PDF, 1.44Mb) 2024-03-18 09:22:44 47 razy
17 Załącznik nr 3 Wniosek o dofinansowanie.pdf (PDF, 235.53Kb) 2024-03-18 09:22:44 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Grzesiak 18-03-2024 08:54:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Grzesiak 18-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Grzesiak 18-03-2024 10:19:00