Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLVII/296/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach. 2014-11-19 13:56:09
dokument Uchwała Nr XLVII/295/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2015. 2014-11-19 13:52:44
dokument Uchwała Nr XLVII/294/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. 2014-11-19 13:48:32
dokument Uchwała Nr XLVII/293/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022. 2014-11-19 13:45:42
dokument Uchwała Nr XLVI/292/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. 2014-10-20 12:27:46
dokument Uchwała Nr XLVI/291/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 2014-10-20 12:25:49
dokument Uchwała Nr XLV/290/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa - Gorc". 2014-09-04 14:12:25
dokument Uchwała Nr XLV/289/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GminąWałbrzych a GminąBoguszów - Gorce w sprawie powierzenia przeowzu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguszów - Gorce do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle. 2014-09-04 14:10:20
dokument Uchwała Nr XLV/288/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i wyniki sportowe oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród. 2014-09-04 14:05:51
dokument Uchwała Nr XLV/287/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych. 2014-09-04 13:30:36
dokument Uchwała Nr XLV/286/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów - Gorce. 2014-09-04 13:23:42
dokument Uchwała Nr XLV/285/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru. 2014-09-04 13:20:00
dokument Uchwała Nr XLV/284/2014 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku "Góra Dzikowiec". 2014-09-04 13:13:53
dokument Uchwała Nr XLV/283/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz w wyniku podziału nieruchomości. 2014-09-04 13:03:19
dokument Uchwała Nr XLV/282/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. 2014-09-04 12:35:47
dokument Uchwała Nr XLV/281/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022. 2014-09-04 12:33:10
dokument Uchwała Nr XLV/280/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych". 2014-09-04 10:43:59
dokument Uchwała Nr XLIV/279/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2014. 2014-09-04 09:57:08
dokument Uchwała Nr XLIV/278/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. 2014-09-04 09:55:07
dokument Uchwała Nr XLIII/277/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów - Gorce na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020 wraz z podsumowaniem. 2014-07-29 15:56:57
dokument Uchwała Nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów 2014-07-29 15:38:58
dokument Uchwała Nr XLIII/275/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 2014-07-23 12:56:48
dokument Uchwała Nr XLIII/274/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 2014-07-23 12:46:09
dokument Uchwała Nr XLIII/273/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2013 rok 2014-07-17 15:09:48
dokument Uchwała Nr XLIII/272/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2013 rok 2014-07-17 15:07:17
dokument Uchwała Nr XLII/271/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/145/12 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów - Gorce 2014-07-17 11:46:42
dokument Uchwała Nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów - Gorce 2014-07-17 11:43:09
dokument Uchwała Nr XLII/269/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów - Gorce nie narusza ustaleń studium 2014-07-17 11:37:28
dokument Uchwała Nr XLII/268/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 2014-07-17 11:34:39
dokument Uchwała Nr XLI/267/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszó - Gorce, dotyczącego współfinansowania zajęć z religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 2014-07-17 11:32:31
dokument Uchwała Nr XLI/266/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów - Gorce na lata 2014-2016 2014-07-17 11:30:25
dokument Uchwała Nr XLI/265/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej działkęnr 261 obręb nr 3 Boguszów 2014-07-17 11:27:40
dokument Uchwała Nr XLI/264/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 2014-07-17 11:13:14
dokument Uchwała Nr XL/263/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Boguszowa-Gorc 2014-04-15 13:58:26
dokument Uchwała Nr XL/262/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2014 roku" 2014-04-14 09:29:52
dokument Uchwała Nr XL/261/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej ?Góra Dzikowiec? na sezon letni 2014 2014-04-14 08:50:19
dokument Uchwała Nr XL/260/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2014-04-14 08:46:32
dokument Uchwała Nr XL/259/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 2014-04-14 08:43:09
dokument Uchwała Nr XL/258/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 2014-04-11 13:57:49
dokument Uchwała Nr XL/257/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gocach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. ?Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych? 2014-04-11 12:49:11
dokument Uchwała Nr XXXIX/256/2014 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2014-2020 2014-03-21 11:44:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/255/2014 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 lutego 2014 roku 2014r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego, na rzecz właściciela budowli posadowionych na działkach 2014-03-21 11:42:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/254/2014 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 433/21 obręb nr 3 Boguszów 2014-03-21 11:41:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/253/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sobięcińskiej 2a 2014-03-21 11:41:05
dokument Uchwała Nr XXXIX/252/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2014-03-21 11:28:50
dokument Uchwała Nr XXXIX/251/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-21 11:23:50
dokument Uchwała Nr XXXIX/250/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-21 11:08:33
dokument Uchwała Nr XXXIX/249/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w BoguszowieGorcach: Nr XXVII/158/13 z dnia 30 stycznia 2013r, Nr XXXVIII/236/13 z dnia 19 grudnia 2013 r 2014-03-21 09:37:29
dokument Uchwała Nr XXXIX/248/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach 2014-03-21 09:35:56
dokument Uchwała Nr XXXIX/247/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 2014-03-21 08:40:11
dokument Uchwała Nr XXXIX/246/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 2014-03-21 08:34:11