Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2012-2015

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach, dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015:

  • do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – 4 ławników, w tym:

  • do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 ławników;do

  • Wydziału Pracy – 2 ławników;
  • do Sądu Okręgowego w Świdnicy – 2 ławników, w tym:

  • do Wydziału Karnego – 2 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów:
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie byłpozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona.
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, Pl.Odrodzenia 1 (pokój nr 203) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011r.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe zasady określają:
-Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 109 poz. 627)
-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006r. Nr 50, poz. 370).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można nabyć w biurze Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (pokój 203 II piętro), w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek w godz. 7:30 – 17:00 oraz w piątek w godzinach 7.30 – 14.00.
Dostępne są również w formie elektronicznej na stronie www.ms.gov.pl oraz poniżej

  • karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego - plik PDF
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 12.09.2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm) - plik PDF
  • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DFz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 627)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - plik PDF

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 27-05-2011 13:46:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 27-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Oldecka-Świetlik 14-06-2011 12:35:57