Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018-2023

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

KADENCJA 2018 - 2023

 

 

L.p.

Numer uchwały

Uchwała z dnia

Uchwała w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uwagi/rozstrzygnięcia nadzorcze

1.

III/17/18

20.12.2018

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dz. U. z 2019 poz. 252 z 10.01.2019

 

2.

IV/26/19 30.01.2019 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.U. z 2019 poz. 926 z 11.02.2019  

3.

IV/27/19 30.01.2019 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.U. z 2019 poz. 927 z 11.02.2019  

4.

IV/28/19 30.01.2019 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Dz.U. z 2019 poz. 928 z 11.02.2019  

5.

VI/36/19 28.03.2019 przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 Dz.U. z 2019 poz. 2745 z 19.04.2019  

6.

VI/38/19 28.03.2019 zmiany nazw ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc Dz.U. z 2019 poz. 2512 z 11.04.2019  

7.

VI/39/19 28.03.2019 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 Dz.U. z 2019 poz. 4978 z 27.08.2019  

8.

X/60/19 29.07.2019 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce Dz.U. z 2019 poz. 4788 z 06.08.2019  

9.

X/61/19 29.07.2019 planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 4789 z 06.08.2019  

10.

X/62/19 29.07.2019 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce Dz.U. z 2019 poz. 4790 z 06.08.2019  

11.

X/63/19 29.07.2019 określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Dz.U. z 2019 poz. 4791 z 06.08.2019  

12.

XI/68/19 22.08.2019 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach,przedszkolach i zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce Dz.U. z 2019 poz. 5021 z 29.08.2019  

13.

XI/69/19 22.08.2019 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Dz. U. z 2019 poz. 5022 z 29.08.2019  

14.

XV/76/19 24.10.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.U. z 2019 poz. 6186 z 04.11.2019  

15.

XV/81/19 24.10.2019 zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Dz.U. z 2019 poz. 6444 z 14.11.2019  

16.

XV/82/19 24.10.2019 zmian w uchwale nr XLIX/297/18 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach Dz.U z 2019 poz. 6187 z 04.11.2019  

17.

XV/83/19 24.10.2019 zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc Dz.U. z 2019 poz. 6188 z 04.11.2019  

18.

XVI/93/19 28.11.2019 wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Dz.U. z 2019 poz. 7376 z 12.12.2019  

19.

XVI/94/19 28.11.2019 zmiany uchwały nr LI/304/18 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania Dz.U. z 2019 poz. 7603 z 18.12.2019  

20.

XVI/95/19 28.11.2019 nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc Dz.U. z 2019 poz. 7604 z 18.12.2019  

21.

XVII/100/19 19.12.2019 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Dz.U. z 2019 poz. 7793 z 31.12.2019  

22.

XVII/101/19 19.12.2019 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Dz.U. z 2019 poz. 7794 z 31.12.2019  

23.

XVII/102/19 19.12.2019 nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2019 poz. 7795 z 31.12.2019  

24.

XVIII/108/20 27.01.2020 przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020 Dz.U. z 2020 poz. 997 z 05.02.2020  

25.

XVIII/110/20 27.01.2020 zmiany uchwały nr LII/308/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce Dz.U. z 2020 poz. 998 z 05.02.2020  

26.

XXI/117/20 21.04.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U. z 2020 poz. 2802 z 23.04.2020  

27.

XXI/118/20 21.04.2020 uchylenia uchwały nr XXV/146/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne Dz.U. z 2020 poz. 2803 z 23.04.2020  

28.

XXI/120/20 21.04.2020 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2020 poz. 2804 z 23.04.2020  

29.

XXI/122/20 21.04.2020 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia Dz.U. z 2020 poz. 2805 z 23.04.2020  

30.

XXI/123/20 21.04.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020 Dz.U. z 2020 poz. 4881 z 01.09.2020  

31.

XXIII/126/20 15.06.2020 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów-Gorce Dz.U. z 2020 poz. 3857 z 19.06.2020  

32.

XXIII/127/20 15.06.2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Dz.U. z 2020 poz. 3858 z 19.06.2020  

33.

XXIV/130/20 30.06.2020 ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2020poz. 4309 z 15.07.2020  

34.

XXIV/131/20 30.06.2020 określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi Dz.U. z 2020 poz. 4310 z 15.07.2020  

35.

XXV/134/20 03.07.2020 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.U. z 2020 poz. 4396 z 22.07.2020  

36.

XXVI/140/20 20.08.2020 zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2020 poz. 4807 z 25.08.2020  

37.

XXVI/141/20 20.08.2020 zmiany uchwały nr XXIV/130/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2020 poz 4808 z 25.08.2020  

38.

XXVI/142/20 20.08.2020 zmiany uchwały nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2020 poz. 4809 z 25.08.2020  

39.

XXVII/147/20 25.09.2020 ustalenia "Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach" Dz.U. z 2020 poz. 5665 z 15.10.2020  

40.

XXIX/158/20 30.11.2020 zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce Dz.U z 2020 poz. 7082 z 17.12.2020  

41.

XXIX/159/20 30.11.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2020/2021 Dz.U. z 2020 poz. 7083 z 17.12.2020  

42.

XXXI/164/20 28.12.2020 Uchwałą Budżetowa na rok 2021 Dz.U. z 2021 poz. 2444 z 20.05.2021  

43.

XXXI/165/20 28.12.2020 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2025 Dz.U. z 2021 poz. 239 z 15.01.2021  

44.

XXXI/166/20 28.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce Dz.U. z 2021 poz. 116 z 11.01.2021  

45.

XXXI/167/20 28.12.2020 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej Dz.U. z 2021 poz. 117 z 11.01.2021  

46.

XXXI/169/20 28.12.2020 utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu Dz.U.z 2021 poz. 118 z 11.01.2021  

47.

XXXII/177/21 19.02.2021 przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 Dz.U. z 2021 poz. 1004 z 26.02.2021  

48.

XXXII/178/21 19.02.2021 ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 prowadzonym przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce Dz.U. z 2021 poz. 1005 z 26.02.2021  

49.

XXXII/180/21 19.02.2021 przedłużenia terminu na wniesienie drugiej i trzeciej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Dz.U. z 2021 poz. 1006 z 26.02.2021  

50.

XXXII/181/21 19.02.2021 nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów-Gorce Dz.U. z 2021 poz. 1007 z 26.02.2021  

51.

XXXII/182/21 19.02.2021 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów-Gorce Dz.U.z 2021 poz. 1008 z 26.02.2021  

52.

XXXIII/190/21 19.03.2021 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce na rok 2021 Dz.U z 2021 poz. 1458 z 24.03.2021  

53.

XXXV/198/21 27.05.2021 zmiany uchwały nr XLIV/280/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych Dz.U. z 2021 poz. 2680 z 04.06.2021  

54.

XXXV/199/21 27.05.2021 zmiany uchwały nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w tym garaży, stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2021 poz. 2681 z 04.06.2021  

55.

XXXV/200/21 27.05.2021 umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce Dz.U.z 2021 poz.2682 z 04.06.2021  

56.

XXXV/201/21 27.05.2021 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Dz.U. z 2021 poz. 2683 z 04.06.2021  

57.

XXXV/202/21 27.05.2021 zmiany uchwały nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2021 poz. 2684 z 04.06.2021  

58.

XXXVIII/215/21 27.08.2021 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2021/2022 Dz.U. z 2021 poz. 4003 z 01.09.2021  

59.

XXXVIII/217/21 27.08.2021 zmiany uchwały nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego orz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Dz.U. z 2021 poz. 4004 z 01.09.2021  

60.

XXXVIII/218/21 27.08.2021 zmiany uchwały nr XXXV/200/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2021 poz. 4005 z 01.09.2021  

61.

XXXIX/220/21 29.09.2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U. z 2021 poz. 4488 z 05.10.2021  

62.

XL/225/21 28.10.2021 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz.U. z 2021 r. poz. 5024 z 04.11.2021

 

63.

XL/226/21 28.10.2021 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.U. z 2021 r. poz. 5025 z 04.11.2021  

64.

XLI/229/21 26.11.2021 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2021 r. poz. 5723 z 06.12.2021  

65.

XLI/230/21 26.11.2021 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.U. z 2021 r. poz. 5724 z 06.12.2021  

66.

XLIII/239/21 22.12.2021 Uchwała Budżetowa na 2022 rok Dz.U.z 2022 r. poz. 1595 z 25.03.2022  

67.

XLIV/246/22 28.02.2022 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu Dz.U z 2022 r. poz. 1222 z 08.03.2022  

68.

XLIV/248/22 28.02.2022 przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2022. Dz.U. z 2022 r. poz. 1223 z 08.03.2022  

69.

XLIV/249/22 28.02.2022 zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.11.2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 poz. 1221 z 08.03.2022  

70.

XLIV/250/22 28.02.2022 zmiany uchwały nr XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.11.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.U z 2022 r. poz. 1225 z 08.03.2022  
71. XLIV/251/22 28.02.2022 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dz.U. z 2022 r. poz. 1226 z 08.03.2022  
72. XLIV/252/22 28.02.2022 ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 1227 z 08.03.2022  
73. XLV/255/22 29.03.2022 nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2022 r. poz. 1920 z 11.04.2022  
74. XLV/256/22 29.03.2022 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce za rok 2022 Dz.U. z 2022 r. poz. 1921 z 11.04.2022  
75. XLV/257/22 29.03.2022 zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.11.2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 1922 z 11.04.2022  
76. XLV/258/22 29.03.2022 zmiany uchwały nr XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.11.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.U. z 2022 r. poz. 1923 z 11.04.2022  
77 XLVI/261/22 16.05.2022 ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce Dz.U.z 2022 r. poz. 2835 z 24.05.2022  
78 XLVI/262/22 16.05.2022 zmiany uchwały nr XLIV/246/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu Dz.U. z 2022 r. poz. 2836 z 24.05.2022  
79 XLVI/263/22 16.05.2022 określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 2837 z 24.05.2022  
80 XLVI/265/22 16.05.2022 przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 2838 z 24.05.2022  
81 XLVII/271/22 29.06.2022 określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych z budżetu Gminy Boguszów-Gorce stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe Dz.U. z 2022 r. poz. 3686 z 14.07.2022  
82 XLVII/272/22 29.06.2022 przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce Dz. U. z 2022 r. poz. 3687 z 14.07.2022  
83 XLVII/274/22 29.06.2022 wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz zasad tego handlu w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2022 r. poz. 3688 z 14.07.2022  
84 XLVIII/278/22 12.07.2022 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2022/2023 Dz.U. z 2022 r. poz. 3813 z 20.07.2022  
85 XLIX/281/22 26.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach, zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 4207 z 31.08.2022  
86 LII/286/22 28.09.2022 wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U. z 2022 r. poz. 4877 z 12.10.2022  
87 LII/287/22 28.09.2022 określenia wzoru deklaracjo i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U. z 2022 r. poz. 4878 z 12.10.2022  
88 LII/288/22 28.09.2022 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 4879 z 12.10.2022  
89 LII/290/22 28.09.2022 zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22.08.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Dz.U. z 2022 r. poz.4880 z 12.10.2022  
90 LV/298/22 29.11.2022 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.U. z 2022 r. poz. 5991 z 06.12.2022  
91 LV/299/22 29.11.2022 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.U. z 2022 r. poz. 5992 z 06.12.2022  
92 LV/301/22 29.11.2022 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Dz.U. z 2022 r. poz. 5993 z 06.12.2022  
93 LV/302/22 29.11.2022 zmiany uchwały nr LII/286/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U. z 2022 r. poz. 5994 z 06.12.2022  
94 LV/303/22 29.11.2022 zmiany uchwały nr LII/287/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U.z 2022 r. poz. 5995 z 06.12.2022  
95 LV/304/22 29.11.2022 zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce Dz.U. z 2022 r. poz. 5996 z 06.12.2022  
96 LV/308/22 29.11.2022 zmieniająca uchwałę nr XXXII/178/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2022 r. poz. 5997 z 06.12.2022  
97 LV/309/22 29.11.2022 zmieniająca uchwałę nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2022 r. poz.5998 z 06.12.2022  
98 LVIII/316/22 21.12.2022 likwidacji filii nr 1 przy ul.Anny Walentynowicz 6A w Boguszowie-Gorcach wchodzącej w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach oraz zmieniająca uchwałę nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2023 r. poz. 266 z 13.01.2023  
99 LX/326/23 31.01.2023 utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu oraz zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27.02.2017 r. w sprawie uchwalenia statutu OPS w Boguszowie-Gorcach Dz.U. z 2023 r. poz. 1127 z 15.02.2023  
100 LX/327/23 31.01.2023 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu Dz.U. z 2023 r,. poz.1128 z 15.02.2023  


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Oldecka-Świetlik 07-10-2020 13:16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Oldecka-Świetlik 07-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Oldecka-Świetlik 17-02-2023 13:50:24